O nás

Projekt „Spájanie generácií“ sa rodil postupne a prispeli k tomu rôzne životné situácie zakladajúcich členov občianskeho združenia.

Podpora projektu bola na začiatku hlavne z okruhu blízkych a priateľov. Postupne sa projekt dostáva do povedomia širšej verejnosti – kde sa zároveň odkrývajú možnosti rozsiahlejšej pomoci.

Spájanie generácií je občianskym združením fyzických osôb založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Sídlo združenia 
Komenského 1116/21, 040 01 Košice.

Cieľ združenia
Rozvíjanie medzigeneračných väzieb, pestovanie priateľstva, vzájomného porozumenia a tolerancie, ako aj vzájomnej spolupráce, pomoci a podpory medzi jednotlivými generáciami, uchovávanie a podporovanie dobrých vzťahov, úcty k človeku a uchovanie tradícií pre budúce generácie.

Predmet činnosti združenia 
Združenie uskutočňuje svoje aktivity za účelom vytvárania takých podmienok v spoločnosti, ich udržiavaním, rozvíjaním a podporou, ktoré sledujú napĺňanie cieľov združenia, najmä:

a) organizovanie materiálnej pomoci pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva,

b) podporovanie aktivít zameraných na sociálnu inklúziu,

c) organizovanie a podpora kultúrnych podujatí, spoločenských podujatí, voľnočasových aktivít a ďalších aktivít, ktoré sú zamerané na ciele združenia, najmä s cieľom zvýšenia záujmu verejnosti o problematiku rozvíjania medzigeneračných vzťahov.

Veríme, že projekt prispeje svojou činnosťou k rozvoju väčšej ľudskosti a zároveň ďakujeme za Vašu podporu.