Orgány

Orgánmi združenia sú:

a) valné zhromaždenie
b) predstavenstvo - najvyšší výkonný orgán a štatutárny orgán v zložení:

Ing. Ľubica Gaľová (predseda)
JUDr. Pavol Sitár (podpredseda)
Ing. Mária Hercegová (člen)

Predseda a podpredseda predstavenstva sú volení na obdobie 2 rokov. Členovia predstavenstva vykonávajú svoju funkciu bez nároku na odmenu.